NHK 대하드라마 아츠히메 2008 50부작 > 해외드라마(시리즈/완결) - 토렌트영

  • 토렌트영 현재 접속주소 https://torrentyoung1.com

  • 주소변경 및 긴급공지 https://torrentyoung.org/

  • 접속장애 시 다음 접속주소 https://torrentyoung2.com

NHK 대하드라마 아츠히메 2008 50부작

Total 46.7G

1. [일드]아츠히메篤姬 第 50 話 (終) (1280★720).avi (1.8G)
2. [일드]아츠히메篤姬 第 01 話 (1280★720).smi (73.8K)
3. [일드]아츠히메篤姬 第 02 話 (1280★720).avi (945.1M)
4. [일드]아츠히메篤姬 第 02 話 (1280★720).smi (48.9K)
5. [일드]아츠히메篤姬 第 03 話 (1280★720).avi (927.3M)
6. [일드]아츠히메篤姬 第 03 話 (1280★720).smi (56.0K)
7. [일드]아츠히메篤姬 第 04 話 (1280★720).avi (949.5M)
8. [일드]아츠히메篤姬 第 04 話 (1280★720).smi (58.3K)
9. [일드]아츠히메篤姬 第 05 話 (1280★720).avi (1.3G)
10. [일드]아츠히메篤姬 第 05 話 (1280★720).smi (61.4K)
11. [일드]아츠히메篤姬 第 06 話 (1280★720).avi (940.7M)
12. [일드]아츠히메篤姬 第 06 話 (1280★720).smi (89.3K)
13. [일드]아츠히메篤姬 第 07 話 (1280★720).avi (884.7M)
14. [일드]아츠히메篤姬 第 07 話 (1280★720).smi (45.8K)
15. [일드]아츠히메篤姬 第 08 話 (1280★720).avi (815.8M)
16. [일드]아츠히메篤姬 第 08 話 (1280★720).smi (74.4K)
17. [일드]아츠히메篤姬 第 09 話 (1280★720).avi (941.0M)
18. [일드]아츠히메篤姬 第 09 話 (1280★720).smi (83.3K)
19. [일드]아츠히메篤姬 第 10 話 (1280★720).avi (1.0G)
20. [일드]아츠히메篤姬 第 10 話 (1280★720).smi (50.1K)
21. [일드]아츠히메篤姬 第 11 話 (1280★720).avi (904.5M)
22. [일드]아츠히메篤姬 第 11 話 (1280★720).smi (60.8K)
23. [일드]아츠히메篤姬 第 12 話 (1280★720).avi (986.7M)
24. [일드]아츠히메篤姬 第 12 話 (1280★720).smi (60.9K)
25. [일드]아츠히메篤姬 第 13 話 (1280★720).avi (828.6M)
26. [일드]아츠히메篤姬 第 13 話 (1280★720).smi (58.1K)
27. [일드]아츠히메篤姬 第 14 話 (1280★720).avi (842.9M)
28. [일드]아츠히메篤姬 第 14 話 (1280★720).smi (51.5K)
29. [일드]아츠히메篤姬 第 15 話 (1280★720).avi (832.1M)
30. [일드]아츠히메篤姬 第 15 話 (1280★720).smi (59.5K)
31. [일드]아츠히메篤姬 第 16 話 (1280★720).avi (824.5M)
32. [일드]아츠히메篤姬 第 16 話 (1280★720).smi (52.7K)
33. [일드]아츠히메篤姬 第 17 話 (1280★720).avi (744.4M)
34. [일드]아츠히메篤姬 第 17 話 (1280★720).smi (54.4K)
35. [일드]아츠히메篤姬 第 18 話 (1280★720).avi (772.6M)
36. [일드]아츠히메篤姬 第 18 話 (1280★720).smi (53.0K)
37. [일드]아츠히메篤姬 第 19 話 (1280★720).avi (849.7M)
38. [일드]아츠히메篤姬 第 19 話 (1280★720).smi (58.3K)
39. [일드]아츠히메篤姬 第 20 話 (1280★720).avi (800.6M)
40. [일드]아츠히메篤姬 第 20 話 (1280★720).smi (43.8K)
41. [일드]아츠히메篤姬 第 21 話 (1280★720).avi (1,005.9M)
42. [일드]아츠히메篤姬 第 21 話 (1280★720).smi (57.1K)
43. [일드]아츠히메篤姬 第 22 話 (1280★720).avi (794.2M)
44. [일드]아츠히메篤姬 第 22 話 (1280★720).smi (54.1K)
45. [일드]아츠히메篤姬 第 23 話 (1280★720).avi (883.1M)
46. [일드]아츠히메篤姬 第 23 話 (1280★720).smi (58.0K)
47. [일드]아츠히메篤姬 第 24 話 (1280★720).avi (810.4M)
48. [일드]아츠히메篤姬 第 24 話 (1280★720).smi (51.2K)
49. [일드]아츠히메篤姬 第 25 話 (1280★720).avi (767.9M)
50. [일드]아츠히메篤姬 第 25 話 (1280★720).smi (52.0K)
51. [일드]아츠히메篤姬 第 26 話 (1280★720).avi (813.6M)
52. [일드]아츠히메篤姬 第 26 話 (1280★720).smi (52.8K)
53. [일드]아츠히메篤姬 第 27 話 (1280★720).avi (840.0M)
54. [일드]아츠히메篤姬 第 27 話 (1280★720).smi (52.6K)
55. [일드]아츠히메篤姬 第 28 話 (1280★720).avi (870.7M)
56. [일드]아츠히메篤姬 第 28 話 (1280★720).smi (48.9K)
57. [일드]아츠히메篤姬 第 29 話 (1280★720).avi (851.9M)
58. [일드]아츠히메篤姬 第 29 話 (1280★720).smi (47.8K)
59. [일드]아츠히메篤姬 第 30 話 (1280★720).avi (772.8M)
60. [일드]아츠히메篤姬 第 30 話 (1280★720).smi (50.2K)
61. [일드]아츠히메篤姬 第 31 話 (1280★720).avi (804.4M)
62. [일드]아츠히메篤姬 第 31 話 (1280★720).smi (54.5K)
63. [일드]아츠히메篤姬 第 32 話 (1280★720).avi (864.1M)
64. [일드]아츠히메篤姬 第 32 話 (1280★720).smi (52.0K)
65. [일드]아츠히메篤姬 第 33 話 (1280★720).avi (908.8M)
66. [일드]아츠히메篤姬 第 33 話 (1280★720).smi (56.7K)
67. [일드]아츠히메篤姬 第 34 話 (1280★720).avi (916.5M)
68. [일드]아츠히메篤姬 第 34 話 (1280★720).smi (50.8K)
69. [일드]아츠히메篤姬 第 35 話 (1280★720).avi (857.7M)
70. [일드]아츠히메篤姬 第 35 話 (1280★720).smi (47.6K)
71. [일드]아츠히메篤姬 第 36 話 (1280★720).avi (923.5M)
72. [일드]아츠히메篤姬 第 36 話 (1280★720).smi (50.1K)
73. [일드]아츠히메篤姬 第 37 話 (1280★720).avi (880.6M)
74. [일드]아츠히메篤姬 第 37 話 (1280★720).smi (49.2K)
75. [일드]아츠히메篤姬 第 38 話 (1280★720).avi (851.5M)
76. [일드]아츠히메篤姬 第 38 話 (1280★720).smi (51.0K)
77. [일드]아츠히메篤姬 第 39 話 (1280★720).avi (878.3M)
78. [일드]아츠히메篤姬 第 39 話 (1280★720).smi (49.9K)
79. [일드]아츠히메篤姬 第 40 話 (1280★720).avi (914.2M)
80. [일드]아츠히메篤姬 第 40 話 (1280★720).smi (50.7K)
81. [일드]아츠히메篤姬 第 41 話 (1280★720).avi (855.0M)
82. [일드]아츠히메篤姬 第 41 話 (1280★720).smi (52.7K)
83. [일드]아츠히메篤姬 第 42 話 (1280★720).avi (969.5M)
84. [일드]아츠히메篤姬 第 42 話 (1280★720).smi (48.8K)
85. [일드]아츠히메篤姬 第 43 話 (1280★720).avi (812.0M)
86. [일드]아츠히메篤姬 第 43 話 (1280★720).smi (47.5K)
87. [일드]아츠히메篤姬 第 44 話 (1280★720).avi (910.3M)
88. [일드]아츠히메篤姬 第 44 話 (1280★720).smi (52.4K)
89. [일드]아츠히메篤姬 第 45 話 (1280★720).avi (994.3M)
90. [일드]아츠히메篤姬 第 45 話 (1280★720).smi (52.1K)
91. [일드]아츠히메篤姬 第 46 話 (1280★720).avi (950.1M)
92. [일드]아츠히메篤姬 第 46 話 (1280★720).smi (53.4K)
93. [일드]아츠히메篤姬 第 47 話 (1280★720).avi (1.0G)
94. [일드]아츠히메篤姬 第 47 話 (1280★720).smi (53.6K)
95. [일드]아츠히메篤姬 第 48 話 (1280★720).avi (941.1M)
96. [일드]아츠히메篤姬 第 48 話 (1280★720).smi (49.2K)
97. [일드]아츠히메篤姬 第 49 話 (1280★720).avi (934.7M)
98. [일드]아츠히메篤姬 第 49 話 (1280★720).smi (44.8K)
99. [일드]아츠히메篤姬 第 01 話 (1280★720).avi (1.3G)
100. [일드]아츠히메篤姬 第 50 話 (終) (1280★720).smi (68.6K)
101. 篤姬 Preview SP - Countdown (1280★720).avi (1.4G)
102. 篤姬 Preview SP - Midokoro (1280★720).avi (378.5M)

NHK 대하드라마 아츠히메 2008 50부작

게시물 검색
번호 분류 제목 용량 날짜
1116 [미드] The Good Place Season 1 and 2 Mp4 x264 AC3 1080p 16.6G 11.13
1115 [미드] 시카고 PD Chicago P.D. Season 7 E1-20 [1080p x265 q22 Joy] 7.5G 11.13
1114 [미드] 파워 Power.2014.Season4.E1-10.1080p.AMZN.WEB-DL.x265.HEVC.10bi… 11.2G 11.13
1113 [미드] 연관검색어 왓치맨시즌1 Watchmen 2019 Season1 S01 1080p BluRay x265 HEV… 17.5G 06.11
1112 [미분류] 카를로스 Carlos 2010 Criterion Extras Season1 S01 1080p BluRay x… 16.1G 06.11
1111 [미드] 스타게이트 아틀란티스 Stargate.Atlantis.S04-S05.1080p.BluRay.x264-P0W4… 65.6G 06.11
1110 [미분류] The Charming Stepmom 2019 THAI S01 1080p NF WEBRip DDP 20 x2… 54.5G 06.11
1109 [미분류] My Dear Warrior 2019 S01 THAI 1080p NF WEBRip DDP 20 x264 Ho… 30.9G 06.11
1108 [미드] 슈터.Shooter.S01-03.1080p.AMZN.WEBRip 16.4G 06.11
1107 [미드] 브이 V.2009.S02.1080p.BluRay.x264-CiNEFiLE 32.8G 06.11
1106 [미드] 더 브레이브.The Brave Season 1 (S01) 1080p DD5.1 - 2.0 x264 Phun … 8.9G 06.11
1105 [미드] 엑스파일 The.X-Files.S01~S04.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x265-SiGMA 70.3G 06.03
1104 [미드] 엑스파일 The.X-Files.S05~S08.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x265-SiGMA 59.6G 06.03
1103 [미드] 엑스파일 The.X-Files.S09~S11.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x265-SiGMA 58.0G 06.03
1102 [미분류] Normal.People.2020.S01.1080p.STAN.Webrip.x265.10bit.AAC5.1 6.3G 06.03
1101 [미드] 킬 포인트 The.Kill.Point 2.0G 06.03
1100 [미드] Mom.2013.Season7.S07.1080p.AMZN.WEB.DL.x265.HEVC.10bit.AAC5.… 12.3G 06.03
1099 [미드] Prodigal.Son.2019.Season01.S01.1080p.AMZN.WEB.DL.x265.HEVC.1… 16.9G 06.03
1098 [미드] Breeders.2020.Season01.S01.1080p.AMZN.WEB.DL.x265.HEVC.10bit… 4.7G 06.03
1097 [미분류] 어둠 속으로.Into.the.Night.S01.WEB-DLRip.1080p 7.8G 06.03
1096 [미드] 트라잉 Trying.S01.HDR.2160p.WEB.H265-GHOSTS 39.6G 06.03
1095 [미분류] 종이의 집 시즌 2 Money.Heist.2017.Season02.S02.1080p.NF.WEB.DL.x2… 16.5G 06.03
1094 [미분류] 어둠속으로 Into.the.Night.S01.WEB-DLRip.720p 7.8G 06.03
1093 [미드] 업로드 시즌 1 Upload.2020.Season01.S01.1080p.WEB.DL.x265.HEVC.10b… 2.9G 06.03
1092 [미드] 조이의 엑스트라오디너리 플레이리스트 Zoeys.Extraordinary.Playlist.S01.2160p.W… 53.1G 06.03
1091 [미드] 콜드 케이스 Cold.Case.S01-S04.1080p.ROKU.WEBRip.AAC2.0.x264-ETHiC… 41.4G 06.03
1090 [미드] 콜드 케이스 Cold.Case.S05-S07.1080p.ROKU.WEBRip.AAC2.0.x264-ETHiC… 32.3G 06.03
1089 [미드] 웬트워스 Wentworth.2013.Season.2.S02.1080p.BluRay.x265.HEVC.10bi… 14.1G 06.03
1088 [미드] 설국열차 Snowpiercer.S01E02.2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x265-AJ… 8.0G 06.03
1087 [미드] 설국열차 Snowpiercer.S01E03.1080p.NF.WEB.DDP5.1.Atmos.x264-AJP69 4.2G 06.03
1086 [미드] 12 몽키즈 12 Monkeys 2015 S01-04 1080p BluRay x265 HEVC 10bit A… 19.5G 06.01
1085 [미드] 파라노이드 Paranoid.S01.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTb 13.8G 06.01
1084 [미분류] 오스모시스 Osmosis.2019.S01.FRENCH.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NT… 8.0G 06.01
1083 [미드] 레전드 오브 투모로우 DCs.Legends.of.Tomorrow.S01-S03.1080p.BluRay.x26… 52.8G 06.01
1082 [미드] 레전드 오브 투모로우 DCs.Legends.of.Tomorrow.S04.1080p.BluRay.x264-RO… 52.6G 06.01
1081 [미드] 굿 걸스 Good.Girls.S01.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb 25.8G 06.01